Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Algemene voorwaarden Huis

1. Het contract

Het contract komt tot stand doordat de huurder een boekingsbevestiging heeft ontvangen op zijn ingevulde en ondertekende reserveringsopdracht.

Het vakantiehuis wordt aan de huurder voor de aangegeven contractperiode uitsluitend voor gebruik voor vakantiedoeleinden verstrekt en mag alleen door het in de huurovereenkomst vermelde aantal personen worden bewoond.

2. huur en bijkomende kosten

De overeengekomen huurprijs omvat alle bijkomende kosten (zoals elektriciteit, verwarming, water, internet, verblijfsbelasting), die forfaitair worden berekend (in het geval van verschillende huizen worden servicekosten voor extra bezetting aangegeven en apart in rekening gebracht). Als de contractpartijen uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met facturen op basis van verbruik of extra services (bijvoorbeeld beddengoed, beddengoed), waarvan het gebruik gratis is voor de huurder, moeten deze extra kosten apart worden gefactureerd.

3. Borg

Als de contractspartijen een borg zijn overeengekomen, betaalt de huurder aan de vakantiehuis- en bootverhuurder een borgsom voor de geleverde meubels en uitrusting. De aanbetaling kan variëren afhankelijk van het huis en zal worden betaald met de laatste betaling (zes tot acht weken voor vertrek) op onze rekening. Als er geen schade is veroorzaakt door de huurder, wordt de borg binnen twee weken na vertrek teruggestort op uw rekening. Mocht schade worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik tijdens de huurperiode, dan wordt de borg in rekening gebracht en van de schade afgetrokken. Als er een hogere schade is ontstaan dan de borg, opzettelijk in het huurobject aangebracht door het negeren van de instructies van ons team en / of de huisregels, behoudt Aqua Holidays zich het recht voor om deze aan de huurder in rekening te brengen. Voor reserveringen voor korte duur kan de borg ook ter plaatse worden betaald.

4. Huurperiode / inventarislijst

Op de dag van aankomst stelt de verhuurder de woning ter beschikking aan de huurder vanaf 14.00 uur in de contractuele staat. Als de aankomst na 15.00 uur is, dient de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. De huurder wordt verzocht om de inventarislijst in de woning onmiddellijk na aankomst te controleren en de verhuurder of aangewezen contactpersoon op de dag na de aankomst op de hoogte te stellen van ontbrekende items. Op de dag van vertrek zal de huurder het huurobject tussen 9.30 uur en 10.00 uur overhandigen aan de verhuurder of contactpersoon.

De huurder moet zelf het volgende werk doen:

Het beddengoed verwijderen (behalve het huis “Casa Paulus”, “Casa Ines”, “Aqua Mamore”)

De vaat doen, de vaatwasser legen

De prullenbakken en vuilnisbakken legen

De oven en grill schoonmaken

Ingeval van niet-nakoming, ontstaan de volgende kosten:

Prullenbak kan niet geleegd: € 5

Vaatwasser niet geleegd: € 5

Verontreinigde oven / grill: € 10

Deze kosten worden van de borg afgetrokken.

5. Annulering door de huurder

De huurder kan zich vóór het begin van de huurperiode uit de huurovereenkomst terugtrekken door een schriftelijke verklaring aan de verhuurder/contactpersoon. Bepalend is het tijdstip van ontvangst van de annulering door de verhuurder/contactpersoon.

In geval van annulering behouden wij ons het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen:

– Voor annuleringen tot 45 dagen voor de huurdatum: 50% van de overeengekomen huurprijs

– Voor annulering tussen 44 – 30 dagen voor aankomst: 80% van de overeengekomen huurprijs

– Voor annuleringen vanaf 29 dagen voor aankomst: 100% van de overeengekomen huurprijs

De huurder behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat de huurder minder schade heeft geleden. De huurder kan van het contract afzien en een vervangende huurder voorstellen, die bereid is zijn plaats in te nemen in de bestaande contractuele relatie.

De verhuurder kan bezwaar maken tegen de toetreding van de derde partij, als deze economisch of persoonlijk onbetrouwbaar lijkt. Indien een derde partij de huurovereenkomst aangaat, zijn deze en de vorige huurder jegens de verhuurder aansprakelijk als hoofdelijke meerdere debiteuren voor de huurprijs en de extra kosten die door de derde partij zijn gemaakt.

De verhuurder moet te goeder trouw een ongebruikt onderkomen opnieuw verhuren en moet de daaruit voortvloeiende besparingen op de door hem geclaimde annuleringskosten van € 60, – doorrekenen.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aanbevolen aan de huurder!

6. Annulering door de verhuurder

De verhuurder kan de contractuele relatie voor of na het begin van de huurperiode zonder kennisgeving beëindigen als de huurder ondanks eerdere herinnering aan de overeengekomen betalingen (totale huurprijs, aanbetaling) niet op tijd betaald of anderszins dergelijke contractbreuk pleegt (zonder acht te slaan op de huisregels en / of borg) dat van de verhuurder niet kan worden verwacht dat die de contractuele relatie voortzet. In dit geval kan de verhuurder een vergoeding eisen van de huurder voor de gemaakte kosten tot aan de beëindiging en het verlies van winst.

 7. Annulering van het contract wegens uitzonderlijke omstandigheden

Het huurcontract kan worden opgezegd door de verhuurder, indien de nakoming van het contract als gevolg van onvoorzienbare overmacht bij het sluiten van de overeenkomst (bijvoorbeeld dat het huis niet bewoonbaar is door windstormschade, waterschade, brandschade of door ziekte inherent gebruik van de eigenaar). Beide partijen zullen worden vrijgesteld van hun contractuele verplichtingen. Zij moeten echter de andere contractpartij vergoeden voor reeds geleverde diensten.

8. Verplichtingen van de huurder

De huurder gaat ermee akkoord om de woning met inventaris zorgvuldig te behandelen.

Na ontvangst van het huurobject kan de huurder binnen 24 uur bestaande gebreken specificeren. Latere informatie kan aan hem worden toegekend. Aqua Holidays doet er alles aan om de gebreken binnen 24 uur te verhelpen of problemen op te lossen. Dit gebeurt in overleg met de eigenaren van de huurwoningen (Aqua Holidays treedt in alle gevallen alleen op als bemiddelaar).

Voor de toerekenbare schade van meubilair, gehuurde ruimtes of het gebouw alsmede aan de bij de gehuurde ruimtes of gebouwen behorende faciliteiten is de huurder aansprakelijk voor schadevergoeding, indien en voor zover deze verwijtbaar is veroorzaakt door hem of zijn begeleiders of bezoekers. Bij in de gehuurde ruimte ontstane schade waar de huurder niet aansprakelijk voor is, dient de huurder onmiddellijk de verhuurder of de door de verhuurder aangewezen contactpersoon op de hoogte te brengen. De huurder is aansprakelijk voor vergoeding van gevolgschade veroorzaakt door te late melding.

In gootstenen, wastafels en toiletten mogen afval, as, schadelijke vloeistoffen en dergelijke niet worden weggegooid of gegoten. Als obstructies in de rioolbuizen optreden als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, draagt de vervuiler de kosten van de reparatie. Afval moet apart worden ingezameld en dienovereenkomstig worden verwijderd. In het geval van fouten in de uitrusting en faciliteiten van het gehuurde, is de huurder verplicht om al het redelijke te doen om bij te dragen aan het verhelpen van de fout of om eventuele schade te minimaliseren. De huurder is verplicht om de bemiddelaar onverwijld op de hoogte te stellen van gebreken aan het gehuurde. Als de huurder nalaat dit te melden, heeft hij geen recht op eventuele aanspraken wegens niet-uitvoering van de contractuele diensten (in het bijzonder geen aanspraken op huurvermindering).

De bemiddelaar heeft het recht om, indien door de huurder van het huis / parkreglement te negeren, de aanbetaling volledig in te houden, als een negatief effect op de buurt kan worden aangetoond. Na herinnering kan de huurovereenkomst zonder kennisgeving worden beëindigd.

9. Aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder is aansprakelijk voor de juistheid van de beschrijving van het huurobject en is verplicht om de contractueel overeengekomen diensten naar behoren te verrichten en gedurende de gehele huurperiode uit te voeren. De verhuurder is niet aansprakelijk volgens § 536a BGB. De aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade aan eigendommen door onrechtmatige daad is uitgesloten, tenzij deze is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim van de verhuurder of zijn plaatsvervangende agenten. De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van overmacht (bijv. Brand, overstroming, enz …). De verhuurder is niet aansprakelijk voor op of rond ons terrein beveiligde of onbeveiligde geparkeerde sportuitrusting zoals fietsen, surfplanken, kickboards en dergelijke!

10. Dieren

Honden mogen niet in de huizen worden gehouden of tijdelijk worden opgevangen, die als zodanig worden geïdentificeerd op www.aqua-holidays.nl. De huurder is voor onbepaalde tijd aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het houden van dieren. Als buitenfaciliteiten worden gebruikt als hondentoiletten zal €100,- van de borg worden ingehouden. Voor eventuele extra schoonmaakkosten veroorzaakt door dierenharen in bedden, tapijten en stoffering wordt €150 in mindering gebracht op de borg.

11. Wijzigingen in het contract

Onderpandovereenkomsten, wijzigingen en aanvullingen op het contract evenals alle juridisch relevante verklaringen moeten schriftelijk worden gedaan.

12. Huisregels

Roken is in het hele huis absoluut verboden!

De huurders wordt om wederzijdse overweging gevraagd. In het bijzonder moeten storende geluiden, in het bijzonder het luid dichtwerpen van de deur en activiteiten die de huisgenoten of buren storen door het optredende geluid en de huiselijke rust verstoren, worden vermeden. Muziek maken dient te worden vermeden tussen de tijd 22:00-08:00. Radio-, televisie- en telefonische-apparaten mogen alleen op kamer volume worden afgesteld.

13. Internet

Als er een internetverbinding is in het vakantiehuis dat u huurt, is het verboden om rechts-radicalen, pornografische en andere verboden sites te bezoeken, evenals handelingen om te bezoeken / maken. Strafrechtelijke vervolging is van toepassing op de huurder die het vakantiehuis huurde in de tijd van het misdrijf en niet de huiseigenaar die internet levert.

14. Trailer parkeerplaats

Gebruik van onze service en gebruik van trailerparking op Kadijk 3a is op eigen risico. Verder is het verplicht om een aanhangervergrendeling/slot te gebruiken. Aangezien er op deze parkeerplek andere trailers en / of aanhangers en / of boten staan, wordt schade aan eigendommen veroorzaakt door onoplettendheid in rekening gebracht, bij doorrijden wordt aangifte gedaan.

Het parkeren op deze locatie is onderhevig aan eigen risico en de eigenaar en Aqua Holidays zijn niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan uw eigendommen, evenals voor verwondingen of ongelukken op het terrein.

15. Reputatieschade

Het is huurders verboden om zich in enigerlei vorm publiekelijk op internet negatief te uiten over het object, zelfs niet anoniem.

16. Rechtskeuze en jurisdictie

Alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie zijn de verantwoordelijkheid van de rechtbank in wiens district de gedaagde zijn algemene rechtsbevoegdheid heeft.

17. Salvatorische clausule

Zijn afzonderlijke bepalingen van dit contract onwerkzaam of onuitvoerbaar of worden deze na het sluiten van het contract onwerkzaam of onuitvoerbaar, blijven de overige delen van het contract onaangetast door de ondoeltreffendheid. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een effectieve en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het dichtst aansluiten bij het economische doel dat door de contractpartijen wordt nagestreefd met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling. De bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing in het geval dat het contract onvolledig is.